SUB-SLIDER
Kulturledelse2019-02-11T10:40:48+00:00

Kulturledelse

Ledelse i kultursektoren har mange aspekter. God ledelse afhænger af:

1.  den daglige leder og den måde, lederen udfører planlægning, organisering, personaleledelse og kontrolfunktioner på. Det skal ske i en optimal arbejdsdeling med på den ene side mellemledere, medarbejdere og frivillige og på den anden side bestyrelsen, tilskudsydere, sponsorer og opdragsgivere. Hertil kommer i større og større omfang evnen til at favne brugere, som har viljen til samskabende processer. Det vil altid være en udfordring at balancere de mange krav og ønsker til en kulturinstitution, en festival eller et kulturprojekt

2.  bestyrelsen, som har vigtige roller over for lederen, tilskudsyderne og de politisk opdragsgivere. Igennem varetagelse af det overordnede økonomiske ansvar har bestyrelsen også ansvar for institutionens overlevelse. Alt dette skal varetages gennem en kollektiv indsats, som både kalder på klare formelle rammer og på et tæt og fordomsfrit teamwork. Bestyrelsesarbejdet siges at være det svage led i kulturledelse i Danmark. Måske er det ikke sandt. Men sandt er det, at bestyrelsen har et meget omfattende ansvar, som det kan være en udfordring at håndtere tilstrækkeligt godt gennem 4-5 årlige møder.

Vi kan bistå jer med f.eks.

ORGANISATIONSEFTERSYN
Med et organisationseftersyn får I en gennemarbejdet gennemgang af ansvar, arbejdsdeling og kompetencer, som giver jer bud på styrker og forbedringsmuligheder. Vi ser både på de interne styrker og svagheder og på ressourcerne i omverdenen samt, hvordan de udnyttes. Eftersynet tilrettes jeres behov og ønsker, så vi maksimerer trygheden ved, at alle er helt forberedte på undersøgelsens omfang og udfaldsmuligheder. En anerkendt og klart beskrevet etisk tilgang til undersøgelsen vil altid blive fulgt.

BESTYRELSESWORKSHOP
Igennem en veltilrettelagt bestyrelsesworkshop får bestyrelsen mulighed for at skabe større værdi for institutionen. Den vil komme til en fælles forståelse af, hvad god Cultural Governance vil sige, og den vil have udstukket en vej til opnåelse af idealet om en professionelt arbejdende kulturbestyrelse tilpasset netop jeres institution. Roller og kompetencer i forhold til bestyrelsens mange samarbejdsflader og opgaver vil blive gennemdrøftet, og de formelle regler for godt bestyrelsesarbejde vil blive gennemgået og planlagt gennemført for fremtiden.

Home » Kulturledelse